Data peribadi kami dan polisi privasi apabila anda menggunakan laman web kami


Pengenalan

Polisi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana Wong Beh & Toh (“WBT” atau “kami”) mengendalikan data peribadi anda apabila mengunjungi laman web kami. Kami ialah sebuah firma guaman sebagai peguambela dan peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya yang dikawalselia oleh Majlis Peguam Malaysia (“Majlis Peguam”) dan Akta Profesion Undang-Undang 1976. Kami juga didaftarkan di bawah seksyen 14 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”).

“Data peribadi” mempunyai maksud yang sama dengan “data peribadi” di bawah seksyen 4 PDPA. Pada asasnya, ianya berkaitan dengan maklumat mengenai diri anda sendiri dan termasuk, maklumat yang berkaitan dengan yang lain atau yang boleh
orang lain yang mengenalpasti daripada maklumat mengenai diri anda, tetapi mestilah maklumat yang mesti mengandungi data peribadi.

Polisi ini merupakan notis yang kami berikan di bawah seksyen 7 PDPA. Polisi dan notis ini dikemaskini pada 1 Disember 2017.

Pengumpulan data peribadi

Kami tidak meminta anda untuk memberikan data peribadi apabila anda melayari laman web kami. Walau bagaimanapun, anda boleh memilih untuk memberi data peribadi apabila anda menghubungi kami untuk sesuatu perkara termasuk:

 • Perkidmatan kami atau perkhidmatan kami yang mungkin
 • Penerbitan, peringatan pelanggan atau acara-acara pelanggan
 • Untuk memberi maklum balas mengenai perkhidmatan kami atau perkara lain
 • Pertanyaan atau permohonan kerjaya

Sekiranya anda memilih untuk memberikan data anda atau data pihak lain, anda mengesahkan bahawa anda dan pihak tersebut bersetuju untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi tersebut tertakluk kepada notis ini. Jangan beri apa-apa data peribadi anda sekiranya anda tidak mahu data anda dipergunakan sebegini.

Sekiranya anda memilih untuk menjadi pelanggan kami, notis kami dibawah seksyen 7 PDPA seperti yang dinyatakan pada pautan perlindungan data peribadi dan polisi privasi apabila anda menggunakan servis kami, adalah terpakai kepada anda sebagai pelanggan kami. Sekiranya anda memilih untuk menjadi pekerja atau murid kami, notis yang dikehendaki untuk ditandatangani dibawah seksyen 7 PDPA adalah terpakai kepada anda. Notis-notis ini akan menerangkan data peribadi yang kami kumpulkan, gunakan dan dedahkan apabila ada menjadi pelanggan, pekerja atau murid kami.

Cara kami menggunakan data peribadi

Sekiranya anda memberikan data peribadi yang berkaitan dengan perkhidmatan kami atau perkhidmatan kami yang mungkin, samada anda sudahpun menjadi pelanggan kami atau bakal menjadi pelanggan kami, kami akan menggunakan data peribadi tersebut selaras dengan perlindungan data peribadi dan polisi privasi apabila anda menggunakan perkhidmatan kami. Notis kami dibawah seksyen 7 PDPA yang telah dinyatakan pada pautan perlindungan data peribadi dan polisi privasi apabila anda menggunakan servis kami. Sekiranya peruntukan di dalam notis tersebut bertentangan dengan peruntukan dalam notis ini dengan apa-apa cara, peruntukan yang memberi kami lebih banyak hak untuk mengumpul, mengguna atau mendedahkan data peribadi akan menjadi yang terpakai dalam kes anda.

Sekiranya anda memberikan data peribadi yang berkaitan dengan penerbitan, peringatan pelanggan atau acara-acara pelanggan, kami mungkin menggunakan data peribadi tersebut untuk:

 • menghantar penerbitan dan komunikasi pelanggan yang mana kami fikir berguna untuk anda
 • menjemput anda untuk acara-acara yang kami fikir anda berminat

Sekiranya anda memberikan data peribadi berkaitan dengan maklumbalas mengenai perkhidmatan kami atau perkara lain, kami boleh menggunakan data peribadi tersebut selaras dengan notis kami dibawah seksyen 7 PDPA yang telah dinyatakan pada pautan perlindungan data peribadi dan polisi privasi apabila anda menggunakan servis kami, dengan memberikan atau memperbaiki perkhidmatan kami kepada anda atau pelanggan kami, menguruskan perhubungan kami dengan anda dan pelanggan kami dan untuk menunaikan tanggungjawab undang-undang kami dan melindungi hak dan kepentingan undang-undang kami.

Sekiranya anda memberikan data peribadi berkaitan dengan maklumbalas mengenai pertanyaan kerjaya atau permohonan dan ini membawa anda menjadi pekerja kami atau menjadi salah seorang daripada murid kami, anda akan diminta untuk menandatangai dan menerima suatu notis dibawah seksyen 7 PDPA yang menetapkan hak-hak kami untuk mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi. Kami juga mungkin mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi untuk pengambilan atau pengurusan sumber manusia berkaitan dengan perniagaan dan operasi kami.

Kami mungkin, dalam apa jua keadaan, mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi dalam pada jua keadaan yang kami fikir perlu atau dinasihatkan untuk melindungi atau mematuhi keperluan perniagaan dan operasi dan juga dalam apa jua keadaan yang mana PDPA atau undang-undang dan peraturan-peraturan membolehkan kami berbuat demikian.

Walaupun begitu, kami tidak akan menjual atau menyediakan data peribadi kepada pihak ketiga untuk tujual komersian kecuali seperti yang dinyatakan didalam notis ini atau notis lain yang releven dibawah seksyen 7 PDPA atau dengan keizinan anda.

Sekiranya kami tidak mengumpul data peribadi

Kami telah menerangkan sebelum ini bahawa kami tidak meminta anda sebagai seorang pengguna laman web ini untuk memberikan apa-apa data peribadi. Sekiranya anda tidak mahu berkomunikasi dengan kami dan memberikan data peribadi, kami tidak boleh berbuat apa-apa yang dinyatakan dibawah tajuk “Penggunaan data peribadi” diatas. Ini termasuk:

 • kami tidak dapat menyediakan atau mempertimbangkan perkhidmatan kepada anda sebagai pelanggan
 • kami tidak dapat menghantar kepada anda penerbitan, peringatan pelanggan dan maklumat mengenai acara-acara pelanggan
 • kami tidak dapat mempertimbangkan untuk ada suatu kerjaya bersama kami atau mengambil anda sebagai pekerja kami

Pendedahan

Secara umumnya kami akan menyimpan data peribadi yang diberikan kepada kami secara sulit. Walaupun begitu, sekiranya anda membenarkan kami untuk member data peribadi kepada:

 • pihak lain di mana kami dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan yang dikenakan mana-mana bidang kuasa atau mahkamah undang-undang untuk berbuat demikian
 • kerajaan, pihak berkuasa awam atau pengawalseliaan atau bursa saham atau pengawal selia atau Majlis Peguam berkaitan dengan menjalankan kuasa atau fungsi mereka
 • peguam, pekerja, murid, juruaudit, penanggung insurans, perunding dan penasihat kewangan atau professional kami
 • subkontraktor kami atau perkhidmatan pihak ketiga atau pembekal produk yang kami fikir mungkin perlu atau dinasihatkan

Data peribadi tersebut boleh diberikan kepada mana-mana pihak tersebut walaupun mereka berada diluar Malaysia. Kami juga, seperti yang diterangkan diaatas, akan memberikan data peribadi seperti yang dibenarkan oleh PDPA atau dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan

Keselamatan

Kami menyimpan dan memproses data peribadi dengan cara yang selamat. Kami cuba, jika dapat dilaksanakan, untuk melaksanakan perlindungan dan prosedur pentadbiran dan keselamatan yang sesuai selaras dengan PDPA untuk menghalang pemprosesan data peribadi yang tidak sah atau tidak sah atau kehilangan, kemusnahan atau kerosakan yang tidak sengaja.

Pemindahan data dan perkongsian

Kami boleh memindahkan data peribadi kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga atau pembekal produk di dalam atau di luar Malaysia di bawah syarat-syarat kerahsiaan dan tahap perlindungan keselamatan yang serupa. Kami boleh berbuat demikian untuk tujuan penyimpanan atau pemprosesan data atau menyediakan sebarang perkhidmatan bagi pihak anda.

Akses dan pembetulan

Anda boleh meminta untuk mengakses dan membetulkan data peribadi yang dipegang oleh kami. Anda boleh, dalam hal ini:

 • minta kami memberitahu anda sama ada kami memegang atau menggunakan data peribadi dan meminta untuk mengaksesnya
 • minta kami membetulkan apa-apa data peribadi yang tidak tepat, lengkap atau terkini
 • minta kami mengekalkan data peribadi hanya selagi diperlukan untuk memenuhi tujuan yang kami kumpulkan
 • minta kami tentukan atau terangkan dasar dan prosedur kami berkaitan dengan data peribadi dan jenis data peribadi yang kami kendalikan
 • objek untuk penggunaan data peribadi untuk penerbitan, peringatan pelanggan atau pelanggan
 • menarik diri, sepenuhnya atau sebahagian daripada apa-apa persetujuan yang anda berikan sebelum ini tertakluk kepada tempoh masa yang munasabah.

Pejabat Kuala Lumpur


Wong Beh & Toh,

Peti #30, Level 19, West Block,

Wisma Selangor Dredging,

142-C, Jalan Ampang,

50450 Kuala Lumpur,

Malaysia.

T: +603-27136050

F: +603-27136052

E: wbtkl@wongbehtoh.com

Pejabat Sungai Petani


Wong Beh & Toh,

1st Floor, Nos. 173&174,

Jalan Kelab Cinta Sayang,

Taman Ria Jaya,

08000 Sungai Petani,

Kedah,Malaysia.

T: +604-4429081

F: +604-4429084

E: wbtsp@wongbehtoh.com